Ochotnicze Hufce Pracy

O nas

Dyrektor – Krystian Piasecki
Zastępca Dyrektora – Sylwia Kordylas
Główny Księgowy – Monika Kaczmarek

Kierownik Internatu – Żaneta Pawlak
Kierownik Warsztatów Szkoleniowych – Paweł Pawlak

 

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie to państwowa jednostka budżetowa, która wypracowała zintegrowany, sprawdzający się w obecnych warunkach, system pomocy młodzieży wymagającej wsparcia instytucjonalnego. Jego podstawę stanowi zasada, w myśl której praca jest jednym z głównych czynników socjalizacji młodzieży pozwalających na jej właściwe usamodzielnienie i odpowiedzialne funkcjonowanie w dorosłym życiu.

Działalność naszą łączą dwie zasadnicze funkcje – uzupełnienie zadań wychowawczych, edukacyjnych, socjalizacyjnych w stosunku do młodzieży zaniedbanej oraz realizację zadań z zakresu zatrudnienia, w tym przede wszystkim na rzecz młodzieży bezrobotnej. Centrum dysponuje spójnym systemem organizacyjnym zapewniającym właściwą realizację obu tych zadań. Stanowimy jedno z ogniw w systemie wychowania, resocjalizacji, reedukacji młodzieży zagrożonej demoralizacją i patologiami. Wypracowaliśmy skuteczny system pomocy dla młodzieży o zmniejszonych szansach życiowych.

Stosowany w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie system pomocy młodzieży dowodzi, że odpowiednio realizowana edukacja zawodowa staje się dla tej grupy najistotniejszym czynnikiem utrzymującym ją w nurcie życia społecznego, przesądzając o jej późniejszych losach.

Jednym z podstawowych zadań OHP jest stworzenie młodym ludziom możliwości zdobycia wykształcenia oraz nauki zawodu. Opieką CKiW OHP w Pleszewie objęta jest młodzież, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 15 lat, ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia gimnazjum dla dzieci lub szkoły zasadniczej dla młodzieży albo ma uwarunkowania psychofizyczne lub trudną sytuację życiową ograniczającą możliwość nauki w szkole.

Font Resize