Ochotnicze Hufce Pracy

OFERTA PROGRAMOWA

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie to państwowa jednostka budżetowa, która wypracowała zintegrowany, sprawdzający się w obecnych warunkach, system pomocy młodzieży wymagającej wsparcia instytucjonalnego. Jego podstawę stanowi zasada, w myśl której praca jest jednym z głównych czynników socjalizacji młodzieży pozwalających na jej właściwe usamodzielnienie i odpowiedzialne funkcjonowanie w dorosłym życiu.

Działalność naszą łączą dwie zasadnicze funkcje – uzupełnienie zadań wychowawczych, edukacyjnych, socjalizacyjnych w stosunku do młodzieży zaniedbanej oraz realizację zadań z zakresu zatrudnienia, w tym przede wszystkim na rzecz młodzieży bezrobotnej. Centrum dysponuje spójnym systemem organizacyjnym zapewniającym właściwą realizację obu tych zadań. Stanowimy jedno z ogniw w systemie wychowania, resocjalizacji, reedukacji młodzieży zagrożonej demoralizacją i patologiami. Wypracowaliśmy skuteczny system pomocy dla młodzieży o zmniejszonych szansach życiowych.

Stosowany w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie system pomocy młodzieży dowodzi, że odpowiednio realizowana edukacja zawodowa staje się dla tej grupy najistotniejszym czynnikiem utrzymującym ją w nurcie życia społecznego, przesądzając o jej późniejszych losach.

Jednym z podstawowych zadań OHP jest stworzenie młodym ludziom możliwości zdobycia wykształcenia oraz nauki zawodu. Opieką CKiW OHP w Pleszewie objęta jest młodzież, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 15 lat, ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia gimnazjum dla dzieci lub szkoły zasadniczej dla młodzieży albo ma uwarunkowania psychofizyczne lub trudną sytuację życiową ograniczającą możliwość nauki w szkole.

Młodzieży zapewniamy bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie w kilkuosobowych pokojach w internacie z całodobową opieką kadry wychowawczej. Uczestnikom realizującym obowiązek szkolnych zapewniamy naukę w szkole znajdującej się na terenie naszego Centrum. Gwarantujemy miejsca zajęć praktycznych we własnych warsztatach szkoleniowych na statusie pracownika młodocianego (wynagrodzenie, ubezpieczenie w ZUS, urlop wypoczynkowy, zaliczenie stażu pracy, możliwość wsparcia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych).

Zapewniamy nie tylko naukę, jak również organizujemy przygotowanie zawodowe dla młodych ludzi. Stwarzamy odpowiednie warunki do prowadzenia działań opiekuńczych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych, kompensując braki i wszelkiego typu niekorzystne wpływy środowiskowe. Przebywającej w naszej placówce młodzieży dajemy możliwość realizacji zainteresowań oświatowych, kulturalnych i rekreacyjno-sportowych.

Uzupełnieniem bogatej działalności Centrum jest realizacja wszelkich przedsięwzięć mających na celu aktywizację zawodową. W związku z powyższym organizujemy Regionalne Konferencje Szkolnictwa Zawodowego, przeprowadzamy Forum aktywizacji zawodowej. Ponadto prowadzimy szeroką politykę form aktywizacji społeczno-gospodarczej społeczności lokalnych, krzewienia postaw przedsiębiorczych w świadomości młodego pokolenia, wyrównywania szans na rynku, przeciwdziałania bezrobociu. Do skutecznej realizacji tych celów wykorzystujemy pojawiające się możliwości ‚wsparcia w określonych obszarach tematycznych, wypływające z założeń programowych funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Jednak nie zapominamy o tym, że powinniśmy wnosić do rodziny państw europejskich polską tradycję, nasze zwyczaje’ i dorobek edukacyjno-kulturowy. Dlatego też piszemy specjalne projekty, w ramach których możliwe jest uzyskanie częściowych dotacji celowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz ze strony innych donatorów prowadzących politykę pomocy i wsparcia na ściśle udokumentowane i uzasadnione potrzeby, programy, szkolenia, promujące aktywne formy edukacji społeczności lokalnych, utożsamiane jednocześnie z polityką i założeniami programowymi Unii Europejskiej.

Dysponujemy odpowiednią bazą szkoleniową, zatrudniamy fachową kadrę szkoleniową (prace z młodzieżą prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna: pedagog, psycholog, doradca zawodowy, profesjonalnie przygotowani wychowawcy i instruktorzy praktycznej nauki zawodu) oraz zapewniamy wysoką jakość szkolenia. Posiadamy kilkanaście pomieszczeń biurowych wyposażonych w profesjonalny sprzęt techniczny (kilkadziesiąt komputerów stacjonarnych i drukarek, kilka laptopów, projektor, ekran multimedialny i sprzęt audiowizualny, skaner, dwie kserokopiarki, aparat cyfrowy itd.).

Font Resize