Ochotnicze Hufce Pracy

OFERTA PROGRAMOWA

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie to państwowa jednostka budżetowa, która wypracowała zintegrowany, sprawdzający się w obecnych warunkach, system pomocy młodzieży wymagającej wsparcia instytucjonalnego. Jego podstawę stanowi zasada, w myśl której praca jest jednym z głównych czynników socjalizacji młodzieży pozwalających na jej właściwe usamodzielnienie i odpowiedzialne funkcjonowanie w dorosłym życiu.

Działalność naszą łączą dwie zasadnicze funkcje – uzupełnienie zadań wychowawczych, edukacyjnych, socjalizacyjnych w stosunku do młodzieży zaniedbanej oraz realizację zadań z zakresu zatrudnienia, w tym przede wszystkim na rzecz młodzieży bezrobotnej. Centrum dysponuje spójnym systemem organizacyjnym zapewniającym właściwą realizację obu tych zadań. Stanowimy jedno z ogniw w systemie wychowania, resocjalizacji, reedukacji młodzieży zagrożonej demoralizacją i patologiami. Wypracowaliśmy skuteczny system pomocy dla młodzieży o zmniejszonych szansach życiowych. Stosowany w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie system pomocy młodzieży dowodzi, że odpowiednio realizowana edukacja zawodowa staje się dla tej grupy najistotniejszym czynnikiem utrzymującym ją w nurcie życia społecznego, przesądzając o jej późniejszych losach.

Jednym z podstawowych zadań OHP jest stworzenie młodym ludziom możliwości zdobycia wykształcenia w Branżowej Szkole I stopnia oraz w Szkole Podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy (klasa VII i VIII).

Młodzieży zapewniamy bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie w kilkuosobowych pokojach w internacie z całodobową opieką kadry wychowawczej. Uczestnikom realizującym obowiązek szkolnych zapewniamy naukę w szkole znajdującej się na terenie naszego Centrum. Gwarantujemy miejsca zajęć praktycznych we własnych warsztatach szkoleniowych na statusie pracownika młodocianego (wynagrodzenie, ubezpieczenie w ZUS, urlop wypoczynkowy, zaliczenie stażu pracy, możliwość wsparcia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych).

Prowadzimy działania opiekuńcze, profilaktyczne i resocjalizacyjne. Przebywającej w naszej placówce młodzieży dajemy możliwość wszelkich zainteresowań. Uzupełnieniem bogatej działalności Centrum jest realizacja wszelkich przedsięwzięć mających na celu aktywizację zawodową. Do skutecznej realizacji tych celów wykorzystujemy pojawiające się możliwości ‚wsparcia w określonych obszarach tematycznych, wypływające z założeń programowych funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Jednak nie zapominamy o tym, że powinniśmy wnosić do rodziny państw europejskich polską tradycję, nasze zwyczaje’ i dorobek edukacyjno-kulturowy.

Dysponujemy odpowiednią bazą szkoleniową, zatrudniamy fachową kadrę szkoleniową. Prace z młodzieżą prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna: pedagog, psycholog wychowawcy, instruktorzy praktycznej nauki zawodu , doradca zawodowy.

 

Font Resize