Ochotnicze Hufce Pracy

REKRUTACJA 2019/2020

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie ogłasza nabór na rok szkolny 2019/2020 na następujące kierunki kształcenia:

WAŻNA INFORMACJA – REKRUTACJA
Osoby, które w bieżącym roku ukończyły szkołę podstawową lub gimnazjum i 18 rok życia mogą realizować naukę zawodu w I klasie szkoły branżowej.

 

SZKOŁA BRANŻOWA I-GO STOPNIA,

Oferujemy naukę w zawodach:

 • Stolarz;
 • Murarz – Tynkarz;
 • Kucharz;
 • Cukiernik;
 • Fryzjer;
 • Krawiec;
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;

PODSTAWOWE WARUNKI  PRZYJĘCIA UCZESTNIKA DO OHP:

 • Ukończenie min. 15-tego roku życia i nieukończony 18 rok życia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Podanie (zgłoszenie) do OHP*;
 • Ostatnie świadectwo szkolne (kopia);
 • 1 aktualna fotografia legitymacyjna;
 • Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych*;
 • Zaświadczenie o dochodach w rodzinie ( w przypadku ubiegania się kandydata o zakwaterowanie w internacie).

 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY.

Oferujemy naukę w zawodach:

 • Murarz – Tynkarz;
 • Krawiec;
 • Tapicer;
 • Ogrodnik;
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
 • Cukiernik;
 • Ślusarz;

PODSTAWOWE WARUNKI  PRZYJĘCIA UCZESTNIKA DO OHP:

 • Ukończenie min. 15-tego roku życia i nieukończony 18 rok życia;
 • Trudna sytuacja życiowa spowodowana np:

                  – niepowodzeniami szkolnymi, opóźnieniem w nauce, niespełnieniem  

                    obowiązku szkolnego, trudną sytuacją materialną, sieroctwem naturalnym   

                    lub społecznym, pochodzeniem ze środowisk zagrożonych niedostosowaniem

                    społecznym lub rodziny niepełnej, wielodzietnej, dotkniętej 

                    bezrobociem,symptomami przemocy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Podanie (zgłoszenie) do OHP*;
 • Ostatnie świadectwo szkolne (kopia);
 • 1 aktualna fotografia legitymacyjna;
 • Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych*;
 • Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej na wniosek rodziców/opiekunów prawnych;
 • Zaświadczenie o dochodach w rodzinie ( w przypadku ubiegania się kandydata o zakwaterowanie w internacie).

 

Dokumenty przyjmowane będą pod adresem:
Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie
Al. Wojska Polskiego 21
63-300 Pleszew
www.ckiw-pleszew.ohp.pl
ckiwpleszew@ohp.pl

 

INFORMACJE O NABORZE:
Sekretariat CKiW OHP w Pleszewie tel. (62) 742 06 02
Sekretariat szkoły tel. (62) 742 22 29

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

Font Resize